Privacy Verklaring CEK-Privacy

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 juni 2018.

  1. Algemeen

 In deze privacyverklaring vindt u informatie over wanneer, hoe en waarom mevrouw C.E. Kalteren (handelend onder de naam “‘CEK-Privacy”) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van diensten van CEK-Privacy, of op andere wijze met CEK-Privacy communiceert.

CEK-Privacy is de verwerkingsverantwoordelijke ten aan zien van de in deze verklaring omschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat CEK-Privacy bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft voor haar verwerkingsactiviteiten. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een email sturen naar christien.kalteren@cek-privacy.nl.

 

  1. Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt en op welke wettelijke grondslag?

Klanten

CEK-Privacy verwerkt persoonsgegevens van klanten onder andere om juridische diensten te leveren, contact te onderhouden met klanten en derden alsmede om facturen op te stellen en te verzenden.

CEK-Privacy kan onder meer de volgende persoonsgegevens van klanten verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, bankgegevens.

CEK-Privacy verwerkt deze persoonsgegevens  ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten.

Derden

Onder derden vallen personen die niet klant zijn van CEK-Privacy en waarvan gegevens voorkomen in de documenten die CEK-Privacy in behandeling heeft ten behoeve van haar klanten. Onder derden vallen ook personen die contact opnemen met CEK-Privacy maar nog geen klant van CEK-Privacy zijn.

CEK-Privacy verwerkt persoonsgegevens van derden onder andere om haar dienstverlening te kunnen leveren en om te communiceren met betrokkenen.

CEK-Privacy kan onder meer de volgende persoonsgegevens van derden verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, andere gegevens die door klanten of derden worden verstrekt.

CEK-Privacy verwerkt deze gegevens in het kader van de overeenkomst die zij heeft met haar klanten, hetzij nadat zij toestemming heeft gekregen voor deze verwerking van persoonsgegevens of voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van CEK-Privacy in het kader van een adequate bedrijfsvoering .

 

  1. Aan welke derden worden persoonsgegevens verstrekt?

CEK-Privacy verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op uw verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

  1. Worden persoonsgegevens aan partijen buiten de EER doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden niet aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) doorgegeven. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat te allen tijde een passend beschermingsniveau wordt geboden door toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

  1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

CEK-Privacy neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, diefstal of verlies.

 

  1. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden, of om te voldoen aan wet- of regelgeving.

 

  1. Welke rechten heeft u?

U kunt bij CEK-Privacy inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door CEK-Privacy worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met christienkalteren@cek-privacy.nl.

 

  1. Cookies en vergelijkbare technieken

CEK-Privacy gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

  1. Hoe worden wijzigingen in deze privacyverklaring bekend gemaakt?

Als deze verklaring in de toekomst wordt aangepast, zal dat op passende wijze worden medegedeeld aan betrokkenen die in aanmerkelijke mate door de wijziging getroffen worden.

 

  1. Contactgegevens van CEK-Privacy

Christien Kalteren
Tritonlaan 6
1562 ZP te Krommenie

06-51591763

christien.kalteren@cek-privacy.nl