Algemene Voorwaarden CEK-Privacy

Algemene Voorwaarden CEK Privacy

  1. CEK Privacy (hierna: “Opdrachtnemer”) is een handelsnaam van Christien Kalteren, een eenmanszaak gevestigd te Krommenie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70123926. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Opdrachtnemer en op overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  2. De werkzaamheden van Opdrachtnemer worden verricht met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW en uitgevoerd door Opdrachtnemer, ook indien de opdracht aan een bepaald persoon is verstrekt.Opdrachtnemer is ten opzichte van de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen. Indien en voor zover er op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De opdrachtgever verbindt zich opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door opdrachtnemer van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van Opdrachtnemer.
  4. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om in overleg met de opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden of de uitkomst daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever zal het resultaat van de werkzaamheden van Opdrachtnemer slechts met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter beschikking mogen stellen en slechts indien en voor zover deze derden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaarden.
  6. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium vaststellen, exclusief BTW. Indien dit niet het geval is zal het honorarium vastgesteld worden op de werkelijk bestede uren volgens de door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven en exclusief BTW.
  7. De door Opdrachtnemer te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn en vanaf dat moment 1% rente per maand verschuldigd is. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Opdrachtnemer, nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
  8. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval een geschil is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van dat geschil.

Krommenie, 13 juli 2018